Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej a w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

Art. 3.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa polskiego.

Art. 5.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

Art. 6.

Stowarzyszenie może przystępować i być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje większością głosów Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 7.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 8.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I METODY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Art. 9.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 1. a) propagowanie pluralizmu myśli społecznej, gospodarczej i politycznej poprzez inicjowanie i partycypację w dyskursie publicznym;
 2. b) prowadzenie platformy międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie spraw publicznych;
 3. c) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem nauki, edukacji i wychowania obywatelskiego;
 4. d) prowadzenie i popularyzacja wyników badań naukowych poprzez współpracę z jednostkami pozarządowymi i naukowymi na rzecz propagowania rozwoju badań i transferu wiedzy do gospodarki;
 5. e) tworzenie transparentnej platformy wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy podmiotami biznesowymi i jednostkami administracji publicznej;
 6. f) podejmowanie działań na rzecz wolności słowa i poglądów społeczno-gospodarczych;
 7. g) promowanie wolnego handlu, swobodnego przepływu towarów, kapitału i ludzi;
 8. h) kreowanie dyskusji nad reformą polityki fiskalnej, mającą na celu ograniczenie nieefektywnych form opodatkowania;
 9. i) wspieranie przedsiębiorczości;
 10. j) proponowanie rozwiązań w kierunku oszczędnego i efektywnego państwa;
 11. k) propagowanie idei wolności osobistej i gospodarczej każdego człowieka;
 12. l) działanie na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 13. m) propagowanie konkurencyjności gospodarek poprzez innowacyjność i nowe technologie;
 14. n) angażowanie młodzieży i dorosłych do pracy społecznej, działalności obywatelskiej i samokształcenia;
 15. o) wspomaganie i aktywizowanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. p) propagowanie rozwiązań prowadzących do zmniejszenia bezrobocia i bezdomności;
 17. q) promowanie ochrony środowiska;
 18. r) przeciwdziałanie korupcji, patologiom administracji oraz przerostowi biurokracji;
 19. s) aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 20. t) przeciwdziałanie dyskryminacji w obszarze społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym;
 21. u) propagowanie wiedzy o suwerenności Polski jako podstawowej wartości politycznej;
 22. v) działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. w) wspieranie inicjatyw związanych z budową Państwa Prawa oraz sprawiedliwych i sprawnych rządów;
 24. x) promowanie idei silnych autonomicznych samorządów oraz reformy administracyjnej zmierzającej do usprawnienia działania administracji publicznej na wszystkich szczeblach;
 25. y) tworzenie platformy do dyskusji nad modelami ustrojowymi państwa;
 26. z) działanie na rzecz integracji europejskiej.

 

Art. 10.

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpłatnie poprzez:
 2. a) prowadzenie działalności edukacyjnej:
 3. organizowanie konferencji i seminariów akademickich, obozów szkoleniowych,
 4. starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania,

iii. tworzenie własnych projektów edukacyjnych,

 1. b) wspieranie i organizację wymiany międzynarodowej;
 2. c) współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie w zakresie realizacji celów statutowych;
 3. d) organizacja spotkań tematycznych i prowadzenie dialogu publicznego;
 4. e) współpraca ze środkami masowego przekazu;
 5. f) tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych dotyczących celów Stowarzyszenia;
 6. g) wspieranie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej;
 7. h) prowadzenie działalności doradczej;
 8. i) prowadzenie działalności wydawniczej;
 9. j) prowadzenie działalności publicystycznej;
 10. k) prowadzenie działalności kulturotwórczej;
 11. l) prowadzenie działalności informacyjnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

 1. a) zwyczajnych;
 2. b) wspierających;
 3. c) honorowych

Art. 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu, po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.

Art. 13.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:
 2. a) osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia;
 3. b) osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową lub w inny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 1. Osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Art. 14.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 15.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 16.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 2. b) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

Art. 17.

Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym.

 

 

Art. 18.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz głosu stanowiącego.

Art. 19.

 1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni nadto zobowiązani są do:
 3. a) czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 4. b) opłacania składek członkowskich.

 

 1. Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania finansowego lub rzeczowego działalności Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.

Art. 20.

Osoby fizyczne i prawne nabywają członkostwo w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały odmawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć pisemnie w Zarządzie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania takiej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca.

Art. 21.

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
 2. b) na skutek śmierci członka z jej datą;
 3. c) wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
 4. łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

iii. utraty praw publicznych lub osobowości prawnej,

 1. działanie na szkodę stowarzyszenia.

 

Art. 22.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. a) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. b) pozbawienia członkostwa honorowego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. c) śmierci członka honorowego.

 

Art. 23.

Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wiążąca.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Art. 24.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a) Walne Zgromadzenie Członków;
 2. b) Zarząd Stowarzyszenia;
 3. c) Komisja Rewizyjna.

Art. 25.

 1. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru, a wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym. Kadencja władz wybieralnych trwa rok.
 2. W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, każda z tych władz Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swego składu w drodze kooptacji.
 3. Dokooptowani członkowie władz akceptowani są podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków każdej z nich. Kadencja wybranych w tym trybie członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków.

Art. 26.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, a w razie potrzeby lub możliwości, mogą być zatrudniani jako pracownicy.

Art. 27.

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

ROZDZIAŁ 5

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Art. 28.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego celów.

Art. 29.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Art. 30.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków listem poleconym lub pocztą email na adres wskazany w deklaracji członkowskiej co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 31.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz do roku jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi zawierać proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi odbyć się w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

Art. 32.

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą następujące sprawy:

 1. a) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 2. b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 3. c) uchwalanie programu działania;
 4. d) uchwalanie zmian w Statucie;
 5. e) uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia;
 6. f) uchwalanie budżetu i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz ustalanie wysokości składek członkowskich;
 7. g) rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia;
 8. h) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia;
 9. i) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków;
 10. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 

Art. 34.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności:
 2. a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;
 3. b) w drugim terminie – wyznaczonym w innym dniu – co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 1. Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków jest protokołowany, a protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta jest udostępniony do wglądu uczestnikom Zgromadzenia nie później niż miesiąc po terminie jego odbycia.

W ciągu następnego miesiąca uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mogą wnosić pisemne uwagi do protokołu.

 

ROZDZIAŁ 6

ZARZĄD

Art. 35.

Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 36.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

Art. 37.

 1. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.
 2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia Członków oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych członków Zarządu. Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani na członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe.

 

 

 

Art. 38.

Zarząd składa się z prezesa, I wiceprezesa, II wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybieranych imiennie na każdą funkcję przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 39.

Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na dwa miesiące.

Art. 40.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały Zarządu są protokołowane.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym obowiązkowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Art. 41.

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

 1. a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. b) określanie szczegółowych kierunków działania;
 3. c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. d) uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych;
 5. e) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 6. f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 7. g) prowadzenie Centralnego Rejestru Członków Stowarzyszenia;
 8. h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 9. i) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
 10. j) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 11. k) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady Konsultacyjnej.

 

Art. 42.

Do kompetencji Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, w kolejności do I lub II Wiceprezesa, należy zwoływanie Zarządu i kierowanie jego obradami,

 

ROZDZIAŁ 7

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 43.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych imiennie na każdą funkcję przez Walne Zgromadzenie Członków
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu na zasadach identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 37.

Art. 44.

Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący i odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

 

Art. 45.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej;
 2. b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. c) występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 4. d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Art. 46.

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, a członkowie tego organu:

 1. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

 

ROZDZIAŁ 8

RADA KONSULTACYJNA

Art. 47.

Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków może powołać Radę Konsultacyjną, której przysługiwać będzie głos doradczy w sprawach bieżących stowarzyszenia.

Art. 48.

Członkami Rady Konsultacyjnej mogą być osoby cieszące się szacunkiem społecznym lub naukowym.

 

ROZDZIAŁ 9

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

Art. 49.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 50.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na statutową działalność Stowarzyszenia.

Art. 51.

Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. a) składki członkowskie;
 2. b) dotacje i subwencje;
 3. c) darowizny, spadki i zapisy;
 4. d) wpływy z działalności własnej;
 5. e) granty na badania naukowe;
 6. f) wpływy z ofiarności publicznej;
 7. g) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 

Art. 52.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

 

Art. 53.

 1. Do składania oświadczenia woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym obowiązkowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 54.

 1. Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

Art. 55.

Niedozwolone jest:

 1. a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. b) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

 

 

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA)

 

Art. 56.

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Art. 57.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 58.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *